Osobní roční vibrace

05.05.2024

Jedná se o číslo, které bude váš život ovlivňovat od narozenin k narozeninám druhým.

Počítá se následovně:
Den narození + měsíce narození + aktuální rok (či rok posledních narozenin).

Například datum posledních narozenin bylo 5. 5. 2024
Tzn. 5 + 5 + 2 + 0 + 2 + 4 = 18 
(pokud vznikne dvojciferné číslo, dále ho sčítáme na jednoduché)

1 + 8 = 9

Osobní roční vibrace je tedy od 5. května roku 2024 do dalších narozenin číslo 9.


1
Devítiletá vibrace jedničky s sebou nese nezávislost, originalitu, nové začátky a nové příležitosti, ale může člověku někdy přinášet i pocity nesmírné osamělosti, zvlášť pokud mu dělá potíže trávit určitý čas o samotě.
Dobré období pro podnikání, jakékoli nové projekty, rozvoj vlastní osobnosti.

Jak v roce 1 vysejeme - tak v roce 8, 9 sklidíme v dobrém i zlém.

2
Devítiletá vibrace dvojky nás učí citlivosti, intuici a přátelskému, vstřícnému přístupu k druhým ve všech vztazích a situacích.
V průběhu tohoto devítiletého cyklu se velmi pravděpodobně setkáte s někým, kdo od základů změní váš život, protože partnerské vztahy jsou nejdůležitější součástí této vibrace. 
Často jsou v této vibraci uzavírány svatby, plodí a rodí se děti.
Pozor na párové orgány - hrozí nemoc.


Devítiletá vibrace trojky je období mentálně a tvořivé vysoce aktivní.
Je to devítiletý cyklus komunikace, společenské interakce a studia, ale především je to cyklus konfrontace.
Vznikají nová přátelství, přichází spřízněné duše.
Tento rok je plodný, hojný, plný inspirace, aktivity, uzavíraní svateb.

4
Devítiletá vibrace čtyřky má svůj rub i líc, protože před vás může stavět omezení a překážky, s nimiž jste vůbec nepočítali, a z toho plynoucí frustrace může ovlivnit vaše zdraví, ale může to být také období pilné a poctivé práce, během něhož dosáhnete největších úspěchů ve svém životě.
Může vás postihnout ztráta někoho blízkého, nebo také ztráta finanční. Všechno, co se vám přihodí, jako by bylo zkouškou vaší trpělivosti a prověrkou vaší síly a odolnosti. Ponaučení k nimž se v průběhu tohoto devítiletého cyklu dopracujete, závisí na vaší karmické cestě a na tom, jaký přínos jste až doposud pro život v obecné rovině znamenali.
Pokud v jeho průběhu dospějete k určitým rozhodnutím a vezmete na sebe závazky, dbejte na to, abyste v sobě neměli ani stín pochyb. Pokud se rozhodnete nesprávně, může vám trvat po celý zbytek devítiletého cyklu, než se ze vzniklé situace vyprostíte.


Devítiletá vibrace pětky vyvolává v lidském životě zásadní obraty a občas může člověka přimět až k tomu, aby změnil svůj život zcela od základů.
Nejblahodárnějším aspektem je to, že dává lidem volnost, aby si sami po svém zvolili cestu, kterou se chtějí ubírat dál, ovšem zda na této cestě uspějí, či ne, to zůstává také jenom na nich samotných.
Přináší svobodu a člověk musí projevit velkou vnitřní sílu, má-li se ukáznit natolik, aby nalezl rovnováhu, využil své svobody co nejlépe, nenechal se zavést na nesprávnou cestu a nedopouštěl se chyb, které představují nenahraditelnou ztrátu času. Rozhodněte, co je ve vašem životě důležité, a o to pak usilujte podle svých nejlepších schopností.

6
Devítiletá vibrace šestky je úzce spojena s životy členů vaší rodiny a vašich přátel, a než tento cyklus skončí, budete podporovat celou řadu potřebných lidí. Budete si také občas říkat, jestli vám vůbec zbude čas na vlastní záměry, protože pokaždé, když budete právě uprostřed důležité práce, nebo se budete konečně blížit k závěru svého snažení, vždycky se jako naschvál zčistajasna vynoří nějaká dramatická situace.
Vaše trpělivost, víra a dokonce i vaše láska budou v tomto cyklu procházet ustavičnými zkouškami a často se budete sami sebe ptát, jestli má takový život vůbec smysl. Mnohokrát se octnete před nutností volby; a na tom, jak se zachováte vůči lidem, kteří od vás něco potřebují, a jak s nimi budete jednat, bude záviset veškerý váš budoucí pokrok.
I když bývá cyklus šestky občas obtížný, může být také jedním z nejprospěšnějších. Při pohledu z optimističtější stránky to může být cyklus, v jehož průběhu se začne konečně uskutečňovat mnohé z toho, o čem jste celý život snili. Je to čas velice tvořivý a ideální pro vztahy všeho druhu.

7
Devítiletá vibrace sedmičky: nejdůležitější, co si musíte o vibraci sedmičky zapamatovat, je to, že kdekoli se objeví, vyvolává změny, které Vás mohou občas hluboce citově zasáhnout; jejich cílem je přivést vaši pozornost k duchovním záležitostem a tyto změny nejsou vždy k horšímu. Často jde o důležité změny, které Vám mohou být do budoucna velmi prospěšné, hned v první chvíli to však obyčejně nedokážete rozpoznat.
V tomto cyklu budete často cítit znepokojení kvůli někomu z členů rodiny nebo z kruhu přátel, který Vám už v minulosti působil starosti. V průběhu celého období pamatujte na zákon příčiny a následku a nešetřete pomocí a pochopením tam, kde cítíte, že je toho zapotřebí.

8
Devítiletá vibrace osmičky představuje úspěch a odolnost a má dar vnést člověku do života rovnováhu, když ji nejvíc potřebuje.
V jádru je tento cyklus jedním z nejúspěšnějších období, jaké může ve vašem životě nastat, ale vibrační síla osmičky je současně ze všech nejmocnější, a proto k ní musíme přistupovat s náležitým respektem.
Osmička je číslem rovnováhy a karmy a bude vždycky usměrňovat vaše ambice do oblastí, v nichž potřebujeme nejvíce životní rovnováhy. Naše pohnutky, způsob, jakým dosáhneme úspěchu a dokážeme se vyrovnat s blahobytem, popularitou či slávou, jsou nejdůležitější aspekty úspěchu. Tyto věci budou určovat náš pokrok a rozhodovat o tom, zda si to, čeho jsme po mnohaletém úsilí dosáhli, udržíme, nebo zda se dostaneme do potíží a bude nám hrozit, že všechno znovu ztratíme. Věřím, že je pro lidi důležité, aby se upřímně zamysleli nad svými pohnutkami, protože vibrace osmičky není síla, se kterou by bylo radno si zahrávat.

9
Devítiletá vibrace devítky učí soběstačnosti, síle, houževnatosti, odpovědnosti a moudrosti. Devítka vždycky hledá moudrost a pravdu a má sklon dávat lidem více analytického a introspektivního myšlení, než jakého byli schopni kdy v minulosti. 
Ten je schopen přijímat moudrost a inspiraci shora, objasňovat ostatním cesty pravdy, vedoucí ke smysluplnější existenci. Pokud je tato devítiletá vibrace vaší poslední, rozhodnete se převzít odpovědnost za řadu záležitostí a věnovat jim svůj čas, svou účast i své pochopení. Nezáleží na tom, zda "záležitostí", kterou si zvolíte, bude vaše rodina nebo organizace, jež nemá s vaší rodinou nic společného: jde tu především o váš osobní růst. Tento cyklus vytváří opravdové filantropy, kteří kladou štěstí jiných výš než své vlastní. Ti, kdo se takto nesobecky rozdávají, se dočkají velkého zadostiučinění.

11 (Pokud vyjde součet čísla dne, měsíce a roku narozenin 11 - dále se nesčítá na číslo 2, tzn. jsme v 11 roční vibraci)
Devítiletá vibrace jedenáctky je jednou z nejlaskavějších, nejintuitivnějších a nejduchovnějších vibrací. Mnozí lidé se v průběhu vibrace jedenáctky začnou zajímat o oblast duchovna nebo se snaží více porozumět náboženství, v němž byli vychováváni a více v ně věřit. Jiní se začnou zajímat o filozofii, psychologii, alternativní léčebné metody a životní styly, či o umění, rukodělné práce nebo o hudbu. Vztahy všeho druhu znamenají pro lidi v tomto cyklu daleko víc než jindy.
Stanou se vnímavějšími k potřebám svých blízkých a více si váží toho, co mají.


Každá vibrace sebou nese pozitiva a negativa, pro každého jiná.

Jedním z nejdůležitějších klíčů k životu je rovnováha mezi dáváním a braním v průběhu celé existence, tyto vibrace rovnováhu nastolují. 
Pokud jste vždy jednali v souladu s přírodními zákonitostmi existence s vlastní integritou, nemusíte se v průběhu těchto cyklů obávat. 

Čísla mají moc nás ovlivňovat a jejich působením dochází ke změnám v našem energetickém poli či auře, jež nás obklopuje. Když jsme například pod vlivem vibrace jedničky, udržují si lidé od nás odstup, jsme-li pod vlivem trojky, cítí se k nám přitahováni. Vícečetná čísla a kombinace vyšších čísel, jako třeba rovina energie 7-8-9, mohou naši energii nesmírně zvýšit. Důvod tohoto jevu je podle mě docela prostý. Životní síla všeho živého je především energie jemně vyladěná na určitou frekvenci, dokonce tak jemně vyladěná na určitou frekvenci, dokonce tak jemně vyladěná, že nás tak či onak ovlivňují všechny druhy energie. Mnohé formy energie jsme se naučili ovládat k rozličným účelům, ale poučili jsme se i o důsledcích jejich zneužití, protože naší osobní elektrické pole je možno velmi snadno rozkolísat. Když k tomu dojde, začneme trpět bolestmi hlavy, žaludečními nevolnostmi, alergiemi a různými chorobami. Některé formy energie na nás mohou při správném uplatnění působit blahodárně, jako třeba elektrické impulsy nebo různé formy ozařování využívané lékaři a fyzioterapeuty. Jiné typy energie, jako nukleární, magnetická, by dokonce i elektrická, mohou být pro nás vysloveně nebezpečné. Čísla vytvářejí energii velmi jemnou a vibrační síla čísel může ovlivnit a změnit energetické pole, jež nás ovlivňuje. Čísla možná nemají moc přivodit nám onemocnění tak závažného charakteru jako třeba nukleární energie, mohou však, pokud se objeví jako osobní roční nebo devítiletá vibrace, vyvolat změny a zvraty, a pokud se vyskytnou jako součást našeho data narození a naší mřížky, mohou být zdrojem našeho osobního kouzla i naší dynamiky, rozhodnosti, výbušnosti či náladovosti. V zájmu nás samých i našich blízkých je, abychom si uvědomili, jakému působení jsme vystaveni, a to nejen ze strany vibrační síly čísel, ale i ze strany veškerých typů energie v našem světě. Dokud tomu tak není, nemáme žádnou možnost ovlivňovat prostředí, které nás obklopuje, a získat kontrolu nad sebou samým i nad svým zdravím.