Hlubinné příčiny koronaviru

15.03.2020

Sergej Lazarev se zamýšlí nad příčinami vzniku epidemie koronaviru.
Sdílí svou vizi toho, co se děje ve světě, zejména mluví o základních příčinách pandemie koronaviru a o tom, jak se lidstvo vyrovná s hrozící hrozbou.

Dnes ráno mi zavolal jeden známý a dal mi otázku: Co si myslíte, koronavirus, který byl nyní oznámen za pandemii, je produktem vojenských laboratoří, nebo je náhodně zmutovaným virem? A pro vyvolal ve světě takový rozruch?

Chápejte, odpověděl jsem. Já nejsem nějakým přívržencem spiknutí, konspirací. Nakonec jakékoliv spiknutí se také děje z vyšší vůle. Takže, pokud budeme hledat viníky, nikdy se dopracujeme blízko k pravdě. Třeba pochopit zákonitost toho, co se děje.

Za lidmi, dokonce i za organizátory nějakého procesu, je třeba vidět výše zákonitosti. Jaká zákonitost může existovat v případě epidemie koronaviru? Mohu nabídnout hypotézu, která je založena na mých výzkumech. Položil jsem si otázku: Virus zmutoval. Nacházel se a pěkně si žil v nějakých živočiších, potom najednou zmutoval a pro člověka se stal nebezpečným. Otázka zní: proč zmutoval a kde mohl zmutovat?

Nakolik je těžké najít příčiny, proč se najednou proměnil někde v živočiších, nebo v nějakém prostředí, mnohem snazší je předpokládat, že ho vytvořili uměle v nějakém laboratoři. No zkusme si prohlédnout možnost přirozených příčin.

Ve svých prvních knihách jsem psal o tom, že infekci, viry, si člověk vytváří sám. Zní to divně, ale z mého pohledu nám choroby vytváří naše podvědomí na to, abychom změnili své chápání světa a své chování. Naše podvědomí ví všechno. V něm je informace o minulosti i budoucnosti. Takže pokud se nesprávně chováme a porušujeme vyšší zákony - což může uškodit duši, vzniká reakce obrany. Vznikají viry, vznikají problémy a v tomto je mechanismus rozvoje. Z mého pohledu i mutace viru probíhá právě v člověku. Jakým způsobem?

Řekněme, že ve společnosti se formuje určitá nebezpečná tendence, která posiluje připoutání člověka, zesiluje vnitřní agresi, a může v konečném důsledku přivést k vymizení lidí. Třeba zastavit tuto nebezpečnou tendenci a musí se objevit virus, nebo nějaká nemoc, která cíleně brzdí nesprávný směr. Čili hovoříc jednoduchým jazykem, jaké jsou naše hříchy, takové musí být nemoci.

Vzpomeňme si na epidemii syfilisu, moru a cholery v Evropě. Kdy to všechno začalo? Začalo to tehdy, když se rozvinula epocha renesance, která byla současně i érou degenerace. Sexuální rozvrat, nezdrženlivost, uctívání jídla, sexu a požitků, - všechno toto muselo být nějak zastaveno. A cestovatelé, kteří přišli z Ameriky, dovezli novou neznámou nemoc - syfilis. Pokud indiáni, nakaženi syfilisem neměli žádné zdravotní problémy, tak u Evropanů došlo k vážnějším následkům. Takže epidemie, katastrofy a podobné potíže, zdá se, že korelují s vnitřním stavem velkých skupin lidí.

Když jsem byl v Číně - a byl jsem tam v lednu 2020, všiml jsem si, že se mi začaly nějaké problémy s plícemi. Hlavně v oblasti hrudníku. Bylo to nepochopitelné, protože jsem se cítil úplně zdravý, ale energetika nebyla dobrá. Něco se dělo. Dokonce se objevil osypání na kůži v oblasti plic. Podle energetiky to bylo spojeno s mocnou vnitřní nespokojeností s osudem. Začal jsem analyzovat, co je ve věci a pochopil jsem, že jsem se dostal do rezonance s energetikou Číny. Proč se ukázala takovou neblahou?

Čína je vůdčí zemí ve světě. Snaží se ovládnout celý svět ekonomicky i politicky. Čína je na vzestupu. A pocit nadřazenosti, jakoby Boží vyvolenosti, se začíná objevovat stále jasnější a zřetelnější. To je to, co se jmenuje pýcha. Jak lze vyrovnat energetiku velkých skupin lidí, u kterých se objevil pocit nadřazenosti, jako výsledek uctívání blahobytu, úspěchu, peněz, stability, atd? Třeba je této stability zbavit. Musí přijít infekce, která musí udělat to, co se nazývá "ponížení osudu". Jak reaguje člověk, který uctívá blahobyt se zvýšenou pýchou? Jak reaguje na údery osudu? Vnitřně jejich nepřijímá a uráží se. Cítí se ukřivděný. A toto většinou zasáhne plíce. Proto se musí objevit nemoc, reakcí na kterou budou problémy s plícemi. A čím více je člověk připoután ke stabilitě, tím obtížnější bude u něj probíhat tato choroba.

Dávno jsem si při pacientech všiml, že když je člověk přísný nesmiřitelný a nepřátelsky přijímá změny v osudu, tak mívá často problémy s plícemi. A nynější virus je, ať je to jakkoli divné, podvědomý pokus lidstva zachránit svou duši od rozkladných tendencí, které odvádějí od víry, lásky a mravnosti. 

Takže jaký je závěr? Závěr je následující: 
Dnešní civilizace v tomto okamžiku se hýbe dopředu pod heslem kapitalismu. Podstata kapitalismu - to je uctívání zisku. Uctívání mamonu, peněz, blahobytu, stability a požitku. Kristus říkal: "Nelze se klanět Bohu i mamonu." To znamená, že aby si lidé zachovali svou duši, to znamená svou budoucnost, své potomstvo, třeba zabrzdit uctívání blahobytu, stability a užívání si.

Tato epidemie je jen začátkem, první vlaštovkou. Dále bude následovat pád imunity, protože imunita - to je vnitřní životní energie a ta se zmenšuje, když člověk nahromadí v duši agresi, zvyšuje svou připoutanost. Bude se snižovat imunita a objeví se nové epidemie a pandemie, čili, když lidstvo v své základní mase začíná ztrácet víru v Boha - a právě toto se děje v dnešní civilizaci, - ztrácí se víra, láska a mravnost, tehdy začíná vnitřní agresivita velkých rozměrů, která vytváří i epidemie i katastrofy. Proč katastrofy?

Protože, ukazuje se, naše podvědomí ovlivňuje nejen na zdraví, ale i na všechny události, které se s námi dějí. To, co nazýváme podvědomí, má vlastnosti pole. A všechny události v poli se dějí v souladu s jeho charakteristikou. Takže hříchy, které máme v duši určují, jaké nemoci a neštěstí se nám stanou. Nyní začali lidé myslet na tragédii, která se blíží. Mnozí se snaží řešit jednu z nejdůležitějších otázek, jaká má být harmonická společnost a stát. Kapitalismus umírá, to je vidět. Komunismus se také nedokázal stát životaschopným.
Jaká má být společnost?

No všechny tyto modely jsou ve skutečnosti chybné, přesněji - zcela nedokonalé z jednoduchého důvodu. Jsou materialistické.

Vycházejí z toho, že existence hmoty je prvotní. Na to, aby se společnost změnila, je třeba se orientovat v první řadě ne na materiální faktory.

Proč mluvíme o ekonomice, politice, o výrobních prostředcích? Protože jsme si zvykli myslet, že toto materiální kolem nás je reálná síla, a materiální působení dává reálnou transformaci okolního prostředí. Co je to duše, nikdo neví. Věda se ještě vůbec nezabývala tím, zda existuje duše, či nikoliv. Proto - když někdo říká, že začínat je třeba od duše a tehdy se vše vytvoří, vypadá to naivně. Nějaká éterická duše, nějaké city, pokud se jimi budeme zabývat, může se změnit celý svět. Čili, důležitost duše ve vztahu k materiálním aspektům existence se zdá být příliš malá.

Ve skutečnosti je všechno naopak.

To, co nazýváme duší, je v podstatě naše podvědomí, nebo nevědomí. A podvědomí nás řídí z 95 - 97 procent. Proč?

Protože v našem podvědomí se uchovává informace o minulosti i budoucnosti. Ono ví mnohem víc, než naše vědomí. Proto se řídíme našimi hlubinnými emocemi. Takže pokud nejsou v pořádku, pokud mají nesprávný obraz světa, který se rozchází s reálným hlubinným správným modelem, začíná se u nás množství problémů.

Na to, abychom vyřešili otázku záchrany a přežití lidstva, je třeba vyřešit otázku harmonizace podvědomí. Té vrstvy, která závisí od našeho jednání, našich názorů a našich představ o světě. Pokud je to všechno zdeformované, začíná námi řídit nesprávný model světa, a tehdy žádný materiální model, ani politický ani ekonomický, nás nedokáže zachránit. Zdá se nám, že jsme moudří, prozíraví a že jsme pány a vládci světa. Vědomí si myslí, že všechno řídí. Ve skutečnosti jsou to jen dvě tři procenta.

Často člověk moudrý, talentovaný, energický začíná vydělávat velké peníze, získává vliv a zdá se mu, že řídí svět.

Odhalí nové formy byznysu a získává úspěch, ať by se zabýval čímkoliv. Nenápadně v něm vzniká pocit svého primariátu, prvenství, své nadřazenosti nad jinými. Ať by to byla jakákoliv maličkost, nějaké nuance v naší duši, zevně se chová korektně, neporušuje trestní zákon, čili - z lidského pohledu je všechno krásné. A najednou se mu začínají nepříjemnosti a neštěstí. Existuje takový výraz - "Přišla bída, otvírej vrata".

Co to znamená?

Proč si lidé všimli, že pokud se jim stala jedna nepříjemnost nebo neštěstí, obvykle za ní následují další. Názorný příklad: Nedávno americká prokuratura zadržela známého byznysmana, dodatečně se zjistilo, že má i leukémii. Čili - problémy i zdravotní i s osudem se mu najednou nakupily. Proč?

Když jsem začínal s výzkumy, všiml jsem si zajímavého detailu. Když jsem působil na karmické struktury, člověku se měnilo nejen zdraví, ale i osud a charakter. Pozorující pokaždé nového pacienta jsem se přesvědčil, že takové pojmy jako - charakter, osud i zdraví jsou spojeny. A formuje jejich jedna a tatáž jemná životní energie. To jest - člověk může zlepšovat svůj blahobyt, ale při tom se mu může zkazit charakter, pokud veškerou energii, všechny síly zaměří pouze na blahobyt.

Pokud člověk zaměří všechny síly, veškerou energii pouze na zdraví, mohou mu vzniknout problémy s blahobytem. Pokud je člověk harmonický, tak ve všech směrech se mu bude dařit. Ale pokud se člověk začne chovat nesprávně, porušuje výše zákony, tak začíná ztráta energie. A vše může probíhat podle schématu bídného Jovu (z Bible).

Nejprve se ztrácí jemná energie budoucnosti. To je problém s potomky.

Pak se ztrácí energie krátkého dosahu. Začínají nepříjemnosti a neštěstí.

Pak je energie ještě méně a začínají nemoci. A pak, pokud se člověk nenapraví a nevrátí na správnou cestu - umírá. 

Jaký je z toho závěr?
Když nám začínají nepříjemnosti a neštěstí, můžeme se obrátit na lékaře, ale to je málo efektivní. Je třeba se zamyslet nad stavem duše. No nejdůležitější, - dříve, než nám začaly nepříjemnosti a neštěstí, musíme hodnotit kvalitu života ne podle peněz, podle úspěchu, ne podle statusu, stability a bohatství, ale podle kvality našeho charakteru a citů v naší duši.

Pokud se u nás objevuje pocit pohrdání a nadřazenosti, pokud odsuzujeme, pokud jsme depresivní a urážíme se - tak jsme již nemocní. Jen o tom ještě nevíme. Nemoc začíná v duši. A duše - ještě jednou chci podtrhnout, řídí člověka z nevědomé sféry na 95 - 97 procent. Proto nejprve svými činy a city zaséváme semena, které pak přerůstají naším osudem, naším charakterem a naším zdravím.

V Bibli je řečeno: "A ještě budou mory a zemětřesení".
A ještě je tam řečeno: "Kvůli porušování mnoha zákonů v lidech vychladne láska."

Takže ochladnutí lásky v duši je následkem uctívání různých aspektů života a vede k tomu, že už ne jeden člověk, ale celá civilizace začíná zažívat problémy se zdravím, ekologií i osudem.

A začínat je potřeba ne z materiálních aspektů života, byť i ty jsou neméně důležité, ale hlavně z toho, co je hlavní a prvotní - z DUŠE - sféry lásky a mravnosti.

A pokud toto nepochopíme a budeme se snažit pouze na úrovni materiálních faktorů, snažit se řešit pouze otázky záchrany a zdraví - bude to málo efektivní.

Myslím si, že pro všechny by bylo nyní užitečné přečíst Bibli aby pochopili, že všechno začíná z duše a o duši je potřeba starat se v první řadě.

Zdroj:

Video: Sergej N. Lazarev
Překlad: Jarmila Světlíková